لیزینگ ابزاری مؤثر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه
مهدی صابری - علیرضا شاکری
لیزینگ ابزاری مؤثر در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه
لیزینگ قدمتی به اندازه تاریخ بشریت دارد. از هنگامیکه انسان نخستین تماسهای خود را با اشیای اطرافش برقرار ساخت، رفتارش بیش از آنکه نشانگر حسّ مالکیت باشد، مشخص کننده یک تمایل طبیعی برای بهره وری از این اشیا در راه استفاده و رسیدن به مقاصد و رفع نیازهای شخصیاش بود. لذا مال خود کردن اشیا به ظنّ انسان شناسان به عنوان حسّی نازلتر از رفتار اولیه آدمی برای بهره وری فردی یا جمعی از اشیا به حساب آمده است. با تداوم این رفتار در طول تاریخ تمدّن بشر میتوان به سهولت به نقش مهّم و مؤثر اجاره (لیزینگ) در تعادل عرضه و تقاضای هرنوع ابزار کار و تولید در همه ادوار پی برد. به ویژه طی نیم قرن گذشته که جهان علم و تکنولوژی با پیشرفت چشمگیر و برقآسای خود توانست زندگی بشر را متحول سازد و لیزینگ نیز با الزامی منطقی به مثابه یکی از پویاترین ابزار مبادله عوامل تولید توفیق یافت تا جایگاه خود را به نحوی تحکیم کند که امروزه با حجم عظیم 700 میلیارد دلاری خود بعد از وامهای مستقیم (سنّتی) بانکی در دومین مرتبه از اهمیت جهانی قرار گیرد.

5

پربیننده ترین خبرها